aktualisiert am 23.08.2017
 
Grüthof Romulus

geb. 08.06.2016
V: Lion
MV: Ulys MN
    Grüthof Rubin

geb. 01.07.2016
V: Bavardage
MV: Siriusse
       
    Grüthof Ritchy

geb. 19.08.2016
V: Damona
MV: Tastevin
       
  Kontakt